Deelscooters overal neergegooid, maar volgens rechter is verhuurder niet verantwoordelijk (2024)

  8 juli, 06:00 5 minuten leestijd

  Deelscooters overal neergegooid, maar volgens rechter is verhuurder niet verantwoordelijk (1)

  DEN HAAG - Stel: je huurt een deelscooter en parkeert die op een plek waar die mogelijk overlast kan veroorzaken. Een toezichthouder van de gemeente geeft vervolgens niet jou, maar de verhuurder een boete. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de scooter. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet, oordeelde de kantonrechter in Den Haag.

  Het bovenstaande voorbeeld vormde de basis van een zaak die eind mei in Den Haag speelde. Het verhuurbedrijf in kwestie had meerdere bestuurlijke boetes van 90 euro per stuk ontvangen voor foutgeparkeerde scooters. Maar volgens het bedrijf zijn niet zij, maar de huurders verantwoordelijk voor het correct parkeren van de scooters.

  Daarom ging de verhuurder in bezwaar. De gemeente verklaarde dat bezwaar ongegrond, waarop de verhuurder bij de rechter in beroep ging. En die stelde de verhuurder in het gelijk.

  Het zit zo: normaal gesproken wordt overlast door voertuigen gehandhaafd via de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Wanneer via de Wahv een boete wordt opgelegd, gebeurt dat vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dat betekent dat het boetebedrag vervolgens bij het Rijk terechtkomt en niet bij de gemeente.

  Sinds 2009 kunnen gemeenten daarom zogeheten bestuurlijke boetes opleggen voor gedrag dat tot overlast kan leiden in de openbare ruimte. Zo kunnen zij het boetebedrag zelf innen. Den Haag, Breda en Oostzaan zijn de enige gemeenten in Nederland die een deel van de Wahv-handhaving hebben overgeheveld naar bestuurlijke boetes.

  Wie draagt verantwoordelijkheid?

  De grote vraag in de zaak van afgelopen week was dus of de verhuurder terecht of onterecht als schuldige wordt aangewezen. De rechter oordeelde dat laatste. Dat had meerdere redenen, blijkt uit de uitspraak. De rechter greep daarin terug op een besluit van de Hoge Raad uit 2003.

  In dat besluit staat simpel gezegd dat iemand alleen als dader van een strafbaar feit kan worden aangewezen als bewezen kan worden dat hun gedrag ook echt tot een overtreding heeft geleid of logischerwijs zou leiden. Daarbij moet bijvoorbeeld worden aangetoond dat dat gedrag onderdeel is van de normale bedrijfsvoering, of dat zulk gedrag überhaupt wordt geaccepteerd.

  Deelscooters overal neergegooid, maar volgens rechter is verhuurder niet verantwoordelijk (2)

  En dat, zo stelde de rechter, was hier niet het geval. De verhuurder heeft immers geen controle over het gedrag van de huurders en vindt ongepast gedrag ook niet aanvaardbaar. Wie een deelscooter wil huren via de app van het bedrijf krijgt namelijk informatie over correct parkeren én moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden waarin staat dat je je aan de verkeersregels houdt.

  Daarnaast vraagt de verhuurder om bij het parkeren van de scooter een foto te maken en is er sprake van een creditsysteem, waarbij huurders kunnen aangeven of de vorige gebruikers de scooter goed hebben geparkeerd. 'Daarmee doet betrokkene het nodige om verkeersovertredingen te voorkomen', luidt de uitspraak.

  Grote gevolgen

  Volgens Matthijs Lagas is de uitspraak significant en heeft die verregaande gevolgen. Hij helpt met zijn bedrijf Appjection zowel verhuurbedrijven als particulieren met het aanvechten van onterechte parkeer- en verkeerboetes. Appjection was dan ook het bedrijf die de zaak naar de rechter bracht. 'Wij hebben gezegd dat we 150 boetes zouden aanvechten om het onder de aandacht te krijgen.'

  Volgens Lagas is er al langere tijd heibel rondom het gebruik van bestuurlijke boetes bij parkeerovertredingen in Den Haag. 'Het is in het begin best vaak fout gegaan. De gemeente heeft bijvoorbeeld twee jaar lang geen kentekens op de boetes gezet. Dat was heel irritant voor verhuurders, want hoe weet je dan aan wie je de boete moet doorberekenen?'

  Huurder krijgt dubbele boetes

  Dat is nou precies de crux van het verhaal, vertelt Lagas. 'De gemeente maakte de boete voor rechtspersonen twee keer zo hoog als die voor natuurlijke personen. Maar die rechtspersonen (de verhuurders, red.) sturen hem weer door naar de natuurlijke persoon: de huurder. Dus die krijgt dan ook dubbele boetes. Dat is niet eerlijk.'

  Daarnaast biedt het huidige systeem ook geen optie voor de huurder om de boete aan te vechten. 'Bij verhuurders loopt de administratie altijd achter. Zij krijgen de boete en die wordt doorgestuurd naar de huurder. Dat gaat best vaak fout en dan wordt de boete niet op tijd doorgestuurd. Dan is de periode om bezwaar te maken soms al verlopen.'

  Wat kan de gemeente doen?

  Maar wat kan de gemeente nu dan nog doen tegen overlastgevende scooters als de bestuurlijke boete geen optie meer is? Nou, dat ligt net wat genuanceerder volgens Lagas. 'Kijk: het is niet zo dat het ons doel is om al die bestuurlijke boetes te vernietigen. Wij willen gewoon dat ze meteen terechtkomen bij de huurders, en dan met het juiste boetebedrag voor een natuurlijk persoon.'

  De gemeente heeft de instrumenten daarvoor zelfs al in handen, legt Lagas uit. 'Het gebeurt ook bij overtredingen met huisafval door huurders. Daar komt de boete bij de huurder terecht en niet bij de huiseigenaar. Maar er was nog geen jurisprudentie om dat ook hier af te dwingen. De gemeente kan er ook voor kiezen om terug te gaan naar de oude vertrouwde CJIB-boetes. Daar is wel wettelijk geregeld dat de boete naar de huurder gaat.'

  Jurisprudentie

  Nu die er wel is, heeft Appjection aangeboden om namens de verhuurders op te treden en de gegevens van overlastgevende huurders met de gemeente te delen, zodat de boetes op de juiste plek terechtkomen. Gebeurt dat niet, dan blijft Appjection alle bestuurlijke boetes voor verkeersovertredingen aanvechten.

  Dinsdag gaan de gemeente en Appjection rond de tafel om tot een oplossing te komen die voor iedereen werkt.

  LEES OOK Na zeven jaar bouwen is tunnel onder stad open: 'Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat'
  Deelscooters overal neergegooid, maar volgens rechter is verhuurder niet verantwoordelijk (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Trent Wehner

  Last Updated:

  Views: 6025

  Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Trent Wehner

  Birthday: 1993-03-14

  Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

  Phone: +18698800304764

  Job: Senior Farming Developer

  Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

  Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.