Een e-book: wat is dat eigenlijk? (2024)

Dat een e-book een digitaal boek is dat op een e-reader of een ander elektronisch apparaat kan worden gelezen, weet tegenwoordig bijna iedereen. Wat voor velen echter nieuw is, is dat e-books in verschillende verschijningsvormen ofwel bestandsformaten voorkomen. Het ene e-book is het andere niet en een e-book dat u op uw computer kunt lezen, is niet automatisch geschikt voor iedere e-reader.

Bovendien ondersteunen de e-readers die door grootmachten als Apple en Amazon zijn ontwikkeld elkaars producten doorgaans niet. Reden genoeg dus om u te verdiepen in de wereld van e-books en om te onderzoeken wat het aanbieden van uw e-book in het ene bestandsformaat u voor voordelen kan opleveren ten opzichte van het aanbieden van uw e-book in het andere bestandsformaat.

De definitie van een e-book

Een e-book kan een gedigitaliseerde versie van een bestaand boek zijn of als compleet nieuw e-book zijn geschreven. E-books worden in principe nooit afgedrukt, maar worden uitsluitend digitaal op een scherm getoond. Dit kan het beeldscherm van een computer zijn, maar ook een speciaal daarvoor ontworpen apparaat: een e-reader. Ook mobiele telefoons en tablets lenen zich uitstekend voor het weergeven van e-books.

Steeds meer mensen bezitten e-readers en tablets en daarom is de verkoop van e-books in de afgelopen jaren fors gestegen. Auteurs en uitgevers zetten e-books dan ook steeds vaker in om aan de toenemende vraag naar digitale boeken te kunnen beantwoorden.

Bestandsformaten

E-books kunnen in (steeds meer) verschillende bestandsformaten worden aangeboden. De uiteindelijke keuze hangt af van de technische haalbaarheid en van uw eigen voorkeur. Op dit moment zijn er vijf verschillende bestandsformaten te onderscheiden. De PDF kan prima op het beeldscherm van een computer worden bekeken, maar is minder geschikt voor een e-reader. Het ePub-formaat is omarmd door vrijwel alle grote uitgeverijen en wordt ondersteund door bijna alle e-readers en computers, in tegenstelling tot de andere bestandsformaten. Als u besluit om uw boek via ons als e-book uit te geven, zetten wij het dan ook om naar een ePub-bestand – behalve als u het uitsluitend via onze verkoopwebsite Boekenbestellen.nl wilt verspreiden, dan is dit niet noodzakelijk.

Naast PDF en ePub bestaan er AZW, IBA en MOBI. Deze bestandsformaten zijn zeer geschikt om op kleine e-readers, mobiele telefoons en tablets weer te geven. De Kindle e-readers van Amazon kunnen alleen overweg met AZW- en MOBI-bestanden. Het IBA-formaat is expliciet ontwikkeld voor producten van Apple en daarom wordt het afgeraden om bestanden op deze wijze op te maken. Vanwege de brede ondersteuning heeft het ePub-formaat de voorkeur.

Wat is PDF?

PDF staat voor Portable Document Format en is een bestandsformaat voor de uitwisseling van elektronische documenten die in hun oorspronkelijke vorm gereproduceerd moeten kunnen worden. PDF is een universele bestandsindeling waarmee afbeeldingen, lettertypen en de lay-out van elk willekeurig bronbestand behouden blijven, ongeacht het programma of het platform waarmee het document is gemaakt. Een voordeel van een PDF-bestand is dat het er – in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Word-bestand – op elke printer hetzelfde uitziet. Bovendien kan een PDF-bestand op alle besturingssystemen bekeken en eventueel bewerkt worden. Om een PDF-bestand te kunnen openen heeft u een zogenaamde PDF-reader nodig, zoals Adobe Reader.

Wat is ePub?

De term ePub is een afkorting van Electronic Publication. Het is een gratis en bovendien open bestandsformaat dat is ontwikkeld door het International Digital Publishing Forum (IDPF) en het is de bestandsextensie van een bestandstype (XML) dat gebruikt kan worden voor onder andere e-books. Een ePub-bestand is een combinatie van drie open standaarden: de Open Publication Structure (OPS), het Open Packaging Format (OPF) en het Open Container Format (OCF). Een voordeel van een ePub-bestand is dat de tekst zich automatisch aanpast aan het formaat van het beeldscherm (‘reflowable content’). In het geval van een klein beeldscherm worden de zinnen korter gemaakt of de tekst kleiner en bij een groot beeldscherm worden de zinnen langer gemaakt of de tekst groter. Bij een PDF-bestand gebeurt dit niet en daarom is dit bestandsformaat minder geschikt voor weergave op kleine beeldschermen. De opmaak van een e-book met het ePub-formaat is vergelijkbaar met de HTML-code die wordt gebruikt voor het opmaken van websites.

Wat is AZW?

Amazon biedt e-books niet aan in het ePub-formaat, maar in het AZW-formaat: een eigen bestandsformaat dat is gebaseerd op het MOBI-formaat, dat later uitgebreid ter sprake komt. Het enige verschil met het MOBI-formaat is de wijze waarop Amazon een DRM toevoegt. Deze afkorting staat voor Digital Rights Management, een beveiligingsmethode voor e-books. Het AZW-formaat is – evenals het IBA-formaat – een gesloten bestandsformaat. Dit betekent dat het eigendom is van Amazon en dat e-books met het AZW-formaat alleen op producten van dit bedrijf kunnen worden gelezen, zoals de Kindle e-reader. Het is niet mogelijk om een AZW-bestand te converteren naar een ePub-bestand, maar een ePub-bestand converteren naar een MOBI-bestand en vervolgens naar een AZW-bestand kan wel.

Wat is IBA?

IBA is een gesloten bestandsformaat dat is ontwikkeld door Apple. Met behulp van speciale software kan er een e-book worden gemaakt met functies die (nog) niet beschikbaar zijn voor ePub- en MOBI-bestanden. Het ontwerp is afgestemd op de beeldschermen van producten van Apple, zoals de iPad en de iPhone. Een groot nadeel is dat e-books met het IBA-formaat exclusief door Apple verkocht mogen worden en niet op apparaten van andere fabrikanten gelezen kunnen worden. Helaas is het niet mogelijk om een IBA-bestand te converteren naar een ePub-bestand.

Wat is MOBI?

Mobipocket ofwel MOBI is een bestandsformaat dat als één van de eerste op de markt kwam. Het is ontwikkeld door het Franse bedrijf Mobipocket SA, dat in 2000 is opgericht. In 2005 werd Mobipocket.com opgekocht door Amazon.

Image

Een e-book: wat is dat eigenlijk? (2)

Uw boek uitgeven als e-book?

#ffffff

Image

Een e-book: wat is dat eigenlijk? (3)

Maak een account

Een e-book: wat is dat eigenlijk? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 6029

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.