Rassemblement National is op weg naar overwinning, maar wat wil partij van Marine Le Pen en Jordan Bardella precies bereiken? (2024)

Dossier Frankrijk kiest

Rassemblement National is op weg naar overwinning, maar wat wil partij van Marine Le Pen en Jordan Bardella precies bereiken? (1)

Als Rassemblement National de verkiezingen wint, wordt Jordan Bardella zo goed als zeker eerste minister van Frankrijk. Foto: Getty Images

Als de peilingen kloppen, haalt het Rassemblement National (RN) vanavond een historische overwinning in Frankrijk. Bij een absolute meerderheid zou uiterst rechts zelfs voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog mee aan de knoppen van de Franse politiek zitten. De focus van het RN is alvast duidelijk: betere levenskwaliteit, meer veiligheid en minder migratie. Al zijn niet alle voorstellen even haalbaar of grondwettelijk.

Maarten Bockstaele

'Bardella premier ministre. Eén project, één methode.' Het 12 pagina's tellende partijprogramma van de uiterst rechtse partij Rassemblement National (RN) legt de woorden in de mond van 1 persoon: Jordan Bardella. Als het Rassemblement vandaag een absolute meerderheid haalt - wat mogelijk, maar minder waarschijnlijk is - zou hij de nieuwe Franse premier worden.

Bardella is duidelijk: "zodra ik benoemd ben tot eerste minister, zal ik werken aan levenskwaliteit, veiligheid en immigratie". Het zijn volgens de partij de thema's die dringend moeten worden aangepakt.

Levenskwaliteit en koopkracht

"Rendre leur argent auxFrançais", "het geld teruggeven aan de Fransen". De partij van Bardella en Marine Le Pen vindt dat de Franse staat te veel geld vraagt van de Franse burgers.

Daarnaast wijst het RN naar het Europese niveau - dat te veel internationale concurrentie aanwakkert en daardoor Frankrijk verzwakt - en naar de "verspillingslust" van de overheid.

Het RN legt verschillende ideeën op tafel om de koopkracht van de burgers te beschermen. Ten eerste moeten de uitgaven voor noodzakelijke levensmiddelen naar beneden. De partij wil daarvoor de btw op brandstof, gas en elektriciteit verlagen.

Het RN zal eerst moeten onderhandelen met Europa, want momenteel gelden er vastgelegde prijzen voor elektriciteitconsumptie. Dat zou de elektriciteitsrekeningen 30 procent naar beneden moeten halen.

Daarnaast moeten Franse gezinnen kunnen genieten van extra fiscale voordelen. Vanaf het tweede kind zou een gezin belastingvoordelen kunnen krijgen. Bij een derde kind zou er zelfs sprake zijn van speciale subsidies.

Ook de heffingen op schenkingen en erfenissen moeten naar beneden. Wie van zijn ouders (die tot de middenklasse behoren) erft, zou geen successierechten meer moeten betalen. Bovendien zouden ouders en grootouders elke 10 jaar tot 100.000 euro kunnen schenken, zonder daar belastingen op te moeten betalen.

Tot slot moeten bedrijven gemakkelijker loonsverhogingen kunnen geven aan werknemers. Als ze dat doen, kunnen ze worden vrijgesteld van bijkomende werkgeversbijdragen. De verhoogde pensioenleeftijd die nog niet zo lang geleden heel wat protest veroorzaakte, moet dan weer op de schop.

Rassemblement National is op weg naar overwinning, maar wat wil partij van Marine Le Pen en Jordan Bardella precies bereiken? (2)

Dat president Emmanuel Macron de pensioenleeftijd verhoogde van 62 naar 64 jaar, leidde tot heel wat protest. RN wil de verhoging daarom terugdraaien. Foto: Getty Images

Veiligheid

Volgens het RN gaat de veiligheid van het Franse volk erop achteruit, onder meer door een toename van "onnodig extreem geweld". De partij verwijst daarvoor naar een epidemie van drugs- en wapengeweld, maar ook naar "het lakse antwoord van de Franse autoriteiten" op die onveiligheid. Het RN wil daar verandering in brengen door in te zetten op strengere straffen.

Ten eerste moeten er nieuwe gevangenissen en detentiecentra komen. Dat kan door nieuwe faciliteiten te bouwen, maar ook door te zoeken naar bestaande gebouwen voor een nieuwe, strafrechtelijke herbestemming. Die laatste kunnen dienen als "laagbeveiligde" detentiecentra voor minderjarigen of mensen die een korte straf hebben gekregen.

De voorbije dagen waren er al gelijkaardige acties in de Zuid-Franse stad Marseille AFP or licensors Frankrijk Operatie "place nette XXL": bijna 500 arrestaties bij grote politieacties tegen drugs in verschillende Franse steden Update di 26 mrt 06:09

Tegen 2027 wil het Rassemblement minstens 15.000 nieuwe gevangenisplaatsen voorzien. Eind 2024 zouden er al 4.500 daarvan beschikbaar moeten zijn.

Het RN wil jonge delinquenten vanaf 16 jaar berechten als volwassenen. Daarnaast wil de partij minimumstraffen invoeren, om de kans op recidive te verminderen. Strafverminderingen wil de partij dan weer zo veel mogelijk inperken.

Tot slot moeten de ordediensten meer middelen en mogelijkheden krijgen. Elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners zou een eigen politiekorps moeten krijgen. De agenten zouden met een "basisvermoeden van wettige zelfverdediging" dan weer beter moeten wordenbeschermd tijdens hun werk.

Immigratie

Tot slot is er nog het speerpunt van uiterst rechts: migratie. "Decennia van ongecontroleerde immigratie hebben het onmogelijk gemaakt om buitenlanders die op Frans grondgebied wonen te assimileren", staat in het partijprogramma te lezen.

De partij wil dan ook zo snel mogelijk bijkomende maatregelen nemen tegen zowel illegale als legale migratie,om "het Franse volk te beschermen tegen de migrantenstroom".

Ten eerste zouden de Fransen voorrang krijgen bij werkgelegenheid en huisvesting. Ook kindergeld en sociale uitkeringen zouden alleen beschikbaar zijn voor Franse onderdanen, met uitzonderingen voor mensen die al enkele jaren in Frankrijk werken.

Het vrije verkeer van mensen tussen landen binnen de Schengenzone moet volgens het RN worden beperkt tot vrij verkeer van mensen met een Europees paspoort. De partij wil daarover onderhandelen met zijn Europese partners. Wie geen Europese identificatiepapieren kan voorleggen, zou dus sterker worden beperkt in zijn bewegingsvrijheid.

Daarnaast wil het Rassemblement het Franse 'jus soli' of 'geboorterecht' sterk beperken. Dat recht stelt dat wie in Frankrijk is geboren en ouders zonder Franse nationaliteit heeft, in bepaalde gevallen toch de Franse nationaliteit kan krijgen.

De partij wil 'illegaal verblijf in Frankrijk' ook opnieuw strafbaar maken, nadat dat misdrijf in 2012 was afgeschaft. Ook het recht op gezinshereniging zou sterk worden ingeperkt.

Rassemblement National is op weg naar overwinning, maar wat wil partij van Marine Le Pen en Jordan Bardella precies bereiken? (4)

Beeld van migranten in Loon-Plage, in het noorden van Frankrijk, die hopen het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Foto: Getty Images

Haalbaar?

Heel wat (dure) ideeën dus, maar hoe wil het Rassemblement National daarvoor betalen?

Ten eerste gelooft het RN dat een deel van de voorstellen met een sterkere Franse economie kan worden gefinancierd. Strengere controles op fraude en maatregelen tegen de "verspillingszucht" van de overheid moeten ook geld in het laatje brengen. Tot slot gelooft de partij dat haar maatregelen tegen migratie meer geld zullen vrijmaken.

Dat alles valt nog te bezien, want volgens de Stichting IFRAP, die overheidsuitgaven bestudeert, zouden de plannen van Rassemblement National een extra begrotingstekort van 14,5 miljard euro per jaar creëren.

Verschillende experten geven ook aan dat de maatregelen van het Rassemblement National niet altijd grondwettelijk of haalbaar zijn. Zo wordt het recht op gezinshereniging erkend door hetEuropees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als het RN haar plannen wil doorvoeren, zou ze zich dus uit dat verdrag moeten terugtrekken.

Ook het voorstel om 'illegaal verblijf in Frankrijk' opnieuw een misdrijf te maken, zou ingaan tegen het Europees recht, dat verbiedt om daar een gevangenisstraf op te zetten.

Behaalt het RN een absolute meerderheid?

Met hun strategische 'republikeins front' (of 'cordon sanitaire', zoals we dat in België zouden zeggen, red.) hopen de andere Franse partijen te vermijden dat het RN in het parlement de absolute meerderheid krijgt. Dat zijn 289 zetels.

Jordan Bardella, het jonge boegbeeld van het RN, heeft vooraf gezegd dat hij enkel premier wil worden als het RN een absolute meerderheid heeft, want alleen dan kan zijn partij echt haar plannen doorvoeren.

Verovert het RN 289 zetels en dus de absolute meerderheid, dan komt het tot een zogenoemde 'cohabitation'. Dat betekent dat president Macron de laatste 3 jaar van zijn ambtstermijn moet besturen met een uiterst rechtse regering onder leiding van Jordan Bardella.

Volgens de laatste peilingen ziet het er evenwel niet naar uit dat een absolute meerderheid in zicht komt voor het RN. Het 'republikeins front' dat in meer dan 220 kiesdistricten is gevormd, lijkt dat te voorkomen.

Meest gelezen

  1. Drongen Nieuwe brug over E40 in Drongen blijkt te smal: vrachtwagensen auto's rijden zich vast in de bochten di 09 jul 06:30
  2. Liveblog Liveblog onweer - Code oranje afgeblazen, uitslaande brand in boerderij in Puurs, 6 hoogspanningstorens gaan neer in ... Update di 09 jul 17:59
  3. Afrika Rwanda wil honderden miljoenen ponden uit Verenigd Koninkrijk houden nu omstreden migratiedeal is geschrapt di 09 jul 21:16
  4. Brugge Gemaskerde man die gids in Brugge in het water duwde: "Hij beklimt onze middeleeuwse architectuur en dat hoort niet" Update di 09 jul 17:55
  5. Consument 75 procent van gecontroleerde websites misleiden consumenten met 'dark patterns': hoe werkt het? di 09 jul 15:37
  6. Economie 1.400 banen verdwijnen dit jaar nog bij Audi Brussels,zegt ABVV: "Zonder oplossing is sluiting onvermijdelijk" Update di 09 jul 20:49
  7. Mechelen Mechelen en omstreken zwaar getroffen door onweer, gemeentelijke fase rampenplan van kracht di 09 jul 19:49
  8. Antwerpen (Stad) Abdijstraat in Antwerpen herleeft: "Amper leegstand hier en veel klanten, dankzij de nieuwe ondernemers" di 09 jul 15:26
  9. Gent Gentse garagist bouwt 340 betaalbare studentenkamers boven showroom: "Kotentekort mee helpen oplossen" di 09 jul 07:10
  10. Podium Onderzoek bevestigt grensoverschrijdend gedrag bij Amsterdams theater onder leiding van Belg Ivo van Hove di 09 jul 17:31
Rassemblement National is op weg naar overwinning, maar wat wil partij van Marine Le Pen en Jordan Bardella precies bereiken? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6021

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.