Wat ik heb gedaan om na de Ticketmaster-inbreuk mijn accounts te beveiligen (2024)

Op 20 mei 2024 heeft het moederbedrijf van Ticketmaster, Live Nation Entertainment, een onderzoek gestart nadat zij ongeautoriseerde activiteiten hadden ontdekt in een database met bedrijfsgegevens. Een week later werd er contact opgenomen met iemand die dreigde hun gebruikersgegevens op het dark web te verkopen.

Ik maakte me – net als veel andere klanten van Ticketmaster – zorgen over mijn gegevens, dus ik heb onmiddellijk stappen genomen om mezelf te beschermen. Dit is wat ik heb gedaan.

Wat moet u weten over het datalek van Ticketmaster

Dit is wat u moet weten over het datalek van Ticketmaster.

 • De gestolen gegevens waren ondergebracht in de clouddatabase van een ander bedrijf
 • De groep die beweert de gegevens te hebben gestolen, heet ShinyHunters
 • ShinyHunters zegt dat de gestolen gegevens namen, huisadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en gedeeltelijke creditcardgegevens bevatten
 • De gestolen gegevens zijn van klanten van Ticketmaster over de hele wereld
 • ShinyHunters eiste naar verluidt 500.000 dollar als losgeldbetaling waarmee zou worden voorkomen dat de gegevens aan andere partijen werden verkocht
 • Naar schatting heeft deze inbreuk de gegevens van 560 miljoen klanten gecompromitteerd
 • Er is een rechtszaak tegen Ticketmaster aangespannen omdat zij de persoonlijk identificeerbare gegevens (PII) van klanten niet voldoende hebben beschermd

Wat ik heb gedaan nadat ik ontdekte dat ik deel uitmaakte van de Ticketmaster-inbreuk

Dit is wat ik heb gedaan om mezelf te beschermen nadat ik hoorde over de Ticketmaster-inbreuk.

Ik heb onmiddellijk mijn wachtwoord bijgewerkt

Om ongeautoriseerde toegang tot mijn account te voorkomen, heb ik direct het wachtwoord van mijn Ticketmaster-account bijgewerkt. Ik heb mijn wachtwoordmanager gebruikt. Deze heeft een ingebouwde wachtwoordgenerator die een sterk en uniek wachtwoord aanmaakt dat niet gemakkelijk kan worden gekraakt. Als u hulp nodig heeft bij het aanmaken van een nieuw, sterk wachtwoord voor uw Ticketmaster-account, raad ik u ten zeerste aan om een wachtwoord– of wachtwoordzingenerator te gebruiken.

Helaas biedt Ticketmaster hun gebruikers niet de mogelijkheid om tweefactorauthenticatie (2FA) in te schakelen. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat u een superveilig wachtwoord heeft om uw Ticketmaster-account tegen ongeautoriseerde toegang te beschermen.

Ik heb een fraudewaarschuwing op mijn kredietrapport geplaatst

Nadat ik stappen had genomen om mijn Ticketmaster-account te beschermen, plaatste ik als extra voorzorgsmaatregel een fraudewaarschuwing op mijn kredietrapport. Een fraudemelding is een gratis melding die u aan uw kredietrapport kunt toevoegen en waarbij u uw identiteit moet verifiëren voordat u een nieuwe kredietlijn of lening kunt afsluiten. Het fungeert als een tweede vorm van authenticatie, zodat niemand anders dan u onder uw naam leningen kan afsluiten of kredietlijnen kan openen. U kunt een fraudewaarschuwing plaatsen door contact op te nemen met een van de drie grote kredietbureaus: Experian, TransUnion of Equifax.

Ik negeer verdachte e-mails, berichten en telefoongesprekken

Aangezien de e-mailadressen en telefoonnummers van klanten deel uitmaken van de Ticketmaster-inbreuk, kan dit ertoe leiden dat cybercriminelen deze gegevens gebruiken voor het uitvoeren van phishing-aanvallen. Hoewel ik altijd al voorzichtig ben met berichten en telefoongesprekken van onbekende nummers, ben ik vanwege de inbreuk de laatste tijd nog voorzichtiger geweest. Hieronder volgen enkele tips om aan te denken:

 • Neem geen telefoongesprekken op van onbekende nummers
 • Klik nooit op ongevraagde links of bijlagen in berichten of e-mails
 • Geef geen persoonlijke gegevens aan vreemden
 • Verbreek het contact als iemand beweert dat ze de klantenservice van Ticketmaster zijn

Ik bleef mijn ogen open houden voor verdachte activiteiten op mijn accounts

Zelfs na het nemen van de bovenstaande stappen blijf ik mijn online accounts in de gaten houden voor het geval ik verdachte activiteiten opmerk, zoals ongebruikelijke transacties of inlogpogingen. Hoe sneller u verdachte activiteiten opmerkt, hoe sneller u kunt optreden om uzelf en uw identiteit veilig te houen.

Samengevat

Het datalek van Ticketmaster herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om op de hoogte te zijn van de nieuwste inbreuken en hoe belangrijk het is om onze accounts met sterke, unieke wachtwoorden en multifactorauthenticatie (MFA) te beveiligen. Als u nog niet de stappen heeft genomen om uw accounts met sterke wachtwoorden te beveiligen, dan kan een wachtwoordmanager zoals Keeper® u helpen. Met Keeper kunt u met de ingebouwde wachtwoord- en wachtwoordzingenerator uw wachtwoorden naar sterke wachtwoorden bijwerken, veilig opslaan en automatisch laten invullen wat uw inlogervaring ook nog verbetert. Keeper kan uw 2FA-codes ook opslaan en automatisch invullen zodat u niet met meerdere applicaties of apparaten hoeft te hannesen.

Start vandaag nog een gratis 30-dagen proefperiode bij Keeper en kijk zelf hoe het u helpt bij het beveiligen van uw accounts.

Wat ik heb gedaan om na de Ticketmaster-inbreuk mijn accounts te beveiligen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 6023

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.